Khơi dậy khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ

Thứ tư - 12/01/2022 03:37
Khơi dậy khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ

 Cùng với hiếu học, say mê sáng tạo, nghiên cứu, đoàn kết, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau trong thời điểm dịch bệnh kéo dài là nét đẹp được lớp lớp thanh niên duy trì. 

Kế tục và phát huy những truyền thống vẻ vang của thế hệ đi trước, theo Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết, Trung ương Hội tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bằng chương trình, hành động để giáo dục đạo đức, lý tưởng và nâng cao trách nhiệm của sinh viên trong giai đoạn hiện nay.

Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống

- Kinh tế, xã hội phát triển kéo theo nhiều hệ lụy về lối sống thực dụng trong giới trẻ. Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức các hoạt động để giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho sinh viên ra sao?

- Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong cán bộ Hội, hội viên, sinh viên. Đổi mới cách thức phổ biến, học tập lý luận chính trị, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho sinh viên.

Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã chủ động nắm bắt kịp thời, thường xuyên tình hình chính trị tư tưởng, dư luận trong sinh viên. Từ đó, cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền cho cán bộ Hội, hội viên, sinh viên trước vấn đề nóng về tư tưởng, dư luận sinh viên qua trang thông tin điện tử, mạng xã hội.

Bên cạnh đó còn đăng tải bài viết tuyên truyền các tấm gương, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên kênh thông tin báo chí, trang thông tin điện tử (website) và trang mạng xã hội (fanpage) Hội Sinh viên Việt Nam; tổ chức học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”; nhân rộng các hình thức thi, tìm hiểu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về Đảng Cộng sản Việt Nam trên mạng Internet.

Đồng thời vận động sinh viên tham gia Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” do Trung ương Đoàn tổ chức.

Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cũng xác định tiếp tục triển khai Kế hoạch số 14-KH/TWHSV ngày 30/9/2019 của Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam về việc triển khai các hoạt động tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho sinh viên Việt Nam giai đoạn 2019 – 2023.

Bên cạnh đó, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam chủ động tham gia thực hiện Chiến lược an ninh quốc gia, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tổ chức các hoạt động hướng về biên giới, biển đảo: Tuyên truyền về đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo, tổ chức diễn đàn thông tin tình hình biên giới, biển đảo. Cùng với đó là hoạt động kết nghĩa, tình nguyện tại địa phương biên giới, vùng biển đảo, tổ chức tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân, xây dựng các cột cờ tại đảo tiền tiêu; vận động sinh viên tham gia chương trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc”. Giới thiệu sinh viên tham gia “Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Trung ương Đoàn tổ chức…

 
Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết.
 
- Đáp ứng đòi hỏi về nguồn nhân lực chất lượng cao của xã hội, cùng với ngành giáo dục, Trung ương Hội Sinh viên đã duy trì, phát huy xây dựng thế hệ thanh niên vừa hồng vừa chuyên như thế nào?

- Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã triển khai hiệu quả chuyên mục “Sinh viên với pháp luật” trên website Hội Sinh viên Việt Nam. Ban hành các ấn phẩm tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, phổ biến Luật Thanh niên, hướng dẫn thực hiện Luật Thanh niên, chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030 trong sinh viên hằng năm. Phát huy thành viên các câu lạc bộ, đội, nhóm chủ động tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước những nguồn thông tin sai lệch, độc hại, đặc biệt là trên mạng xã hội.

Cụ thể là đẩy mạnh tuyên truyền cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, Mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên website Hội Sinh viên Việt Nam. Phát triển fanpage “Sinh viên Việt Nam - Những câu chuyện đẹp”. Xây dựng Kỷ yếu điện tử Gương sinh viên tiêu biểu trong cuộc vận động “Sinh viên Việt Nam - Những câu chuyện đẹp” giai đoạn 2021 - 2025.

Phong trào “Sinh viên 5 tốt” được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam triển khai rộng rãi nhằm hướng tới việc xây dựng hình ảnh sinh viên toàn diện với 5 tiêu chí: “Đạo đức tốt”, “Học tập tốt”, “Thể lực tốt”, “Tình nguyện tốt”, “Hội nhập tốt”. Đây là một môi trường rèn luyện để xây dựng lớp sinh viên thời đại mới “vừa hồng vừa chuyên”, đáp ứng được những đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng cao của xã hội.

Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cũng chủ động nắm bắt kịp thời, thường xuyên tình hình tư tưởng chính trị, dư luận trong sinh viên. Từ đó, cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền cho cán bộ Hội, hội viên, sinh viên trước vấn đề nóng về tư tưởng, dư luận sinh viên qua trang thông tin điện tử, mạng xã hội.
Lễ tuyên dương sinh viên 5 tốt tại Hà Nội.
Trao cơ hội cho bạn trẻ

- Cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi con người có kỹ năng số, bản lĩnh và thái độ làm việc cầu thị, dám nghĩ, dám làm. Hội Sinh viên đã đồng hành, tạo sân chơi để  các bạn trẻ trải nghiệm, thử sức mình như thế nào?

- Trung ương Hội đã xây dựng, giới thiệu cho sinh viên các kênh thông tin, ngân hàng học liệu, các đề tài nghiên cứu khoa học trực tuyến trong và ngoài nước; xây dựng Cẩm nang nghiên cứu khoa học sinh viên.

Đồng thời tổ chức các diễn đàn trao đổi phương pháp học tập, nghiên cứu hiện đại, hiệu quả. Thời gian qua, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cũng phối hợp với ngành Giáo dục, các đơn vị chuyên môn tổ chức cuộc thi, giải thưởng về học thuật cho sinh viên. Có thể kể đến: Hội thảo khoa học sinh viên toàn cầu dành cho học viên, sinh viên trong và ngoài nước; tổ chức trao Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học”, Hội thi Olympic Tin học toàn quốc, Hội thi “Olympic toàn quốc kinh tế lượng và ứng dụng”, Olympic Tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc, Cuộc thi công nghệ trí tuệ Student Chie - Tech cho sinh viên…

Bên cạnh đó, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam còn phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam tuyên truyền về việc xây dựng xã hội học tập và tinh thần học tập suốt đời cho sinh viên. Tổ chức các hoạt động tạo môi trường khuyến khích sinh viên đề xuất ý tưởng, sáng kiến, giải pháp, nhất là giải pháp ứng dụng công nghệ cao trong học tập, nghiên cứu khoa học và trong các lĩnh vực của đời sống. Vận động sinh viên tham gia đóng góp ý tưởng trên Cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Phối hợp tổ chức xét trao Phần thưởng Nữ sinh tiêu biểu trong lĩnh vực Khoa học công nghệ.

 
Lễ tuyển dương Sinh viên 5 tốt tại TP Hồ Chí Minh.
 
Tổ chức hiệu quả các “Ngày sinh viên sáng tạo”, “Ngày hội sáng tạo” trong sinh viên; thiết lập các “không gian sáng tạo trẻ”, “không gian khoa học công nghệ”. Nhiều đơn vị đã thành lập và duy trì hiệu quả mô hình câu lạc bộ sáng tạo, câu lạc bộ nghiên cứu khoa học…

Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cũng lưu ý về hoạt động nâng cao năng lực số cho sinh viên, tuyên truyền, phổ cập kỹ năng số, kỹ năng bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho sinh viên, chuyển đổi số trong các hoạt động Hội Sinh viên. Tổ chức hoạt động tham quan, kiến tập, thực tập, trải nghiệm thực tế tại cơ quan nghiên cứu, doanh nghiệp khoa học và công nghệ hàng năm.

Bên cạnh đó, Trung ương Hội phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức cho sinh viên tiếp cận, tham gia “Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia”. Từ đó, nhiều sinh viên được hỗ trợ các hoạt động liên kết, đào tạo cơ bản, nâng cao, đào tạo kỹ năng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Duy trì hiệu quả, thành lập mới câu lạc bộ sinh viên khởi nghiệp; tổ chức, phối hợp tổ chức đa dạng các talkshow, workshop, cuộc thi về khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo trong sinh viên.

Ngoài ra còn giáo dục, nâng cao nhận thức và tổ chức hoạt động để nâng cao tầm vóc, thể lực của sinh viên Việt Nam.

Phát huy sức mạnh

- Là tổ chức đại diện cho sinh viên trong và ngoài nước, theo ông, điểm nhấn của Trung ương Hội trong việc phát huy truyền thống và kết nối các bạn trẻ để xây dựng tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh là gì?

- Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giới thiệu hình ảnh, hoạt động, truyền thống phong trào sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam thông qua kênh thông tin, truyền thông của các cấp bộ Hội: Website, mạng xã hội... nhân dịp đầu năm học, ngày 9/1; các chương trình, sự kiện của tổ chức Hội.

Tích cực triển khai giải pháp triển khai hiệu quả phong trào “Sinh viên 5 tốt”. Tổ chức xét, trao danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” hằng năm; chú trọng công tác hỗ trợ, phát huy “Sinh viên 5 tốt” sau tuyên dương. Ngoài ra, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cũng giới thiệu, kết nối “Sinh viên 5 tốt” với các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trong việc tìm kiếm cơ hội việc làm; tổ chức diễn đàn gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm giữa “Sinh viên 5 tốt” với hội viên, sinh viên.

Phát hiện, tuyên dương và nhân rộng các mô hình, giải pháp sáng tạo, hiệu quả trong triển khai công tác Hội và phong trào sinh viên. Hằng năm, tổ chức xét, trao giải thưởng 9/1 cho các mô hình sáng tạo, hiệu quả trong công tác Hội và phong trào sinh viên.

Tiếp tục đổi mới phương pháp và hình thức tập hợp sinh viên vào Hội, tăng cường các hoạt động giới thiệu về công tác hội và phong trào sinh viên của trường, triển khai đa dạng hoạt động câu lạc bộ, đội, nhóm cho tân sinh viên trong dịp đầu năm học. Tập trung thực hiện tốt công tác kết nạp hội viên mới, cấp phát thẻ hội viên. Hội Sinh viên cấp tỉnh quan tâm, hỗ trợ, phối hợp tổ chức hoạt động phong trào tại các học viện, trường đại học, cao đẳng chưa có tổ chức Hội Sinh viên.

Bên cạnh đó, quan tâm tổ chức kiện toàn kịp thời tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam các cấp. Chuẩn bị tốt nguồn cán bộ Hội từ sinh viên, từng bước nâng cao tỉ lệ sinh viên đảm nhận chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên cấp trường, nhất là “Sinh viên 5 tốt” các cấp, hội viên, sinh viên có uy tín và ảnh hưởng tích cực trong sinh viên.

Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cũng xây dựng Chương trình công tác kiểm tra từng năm học, trong đó tăng số đơn vị được kiểm tra, đặc biệt tập trung kiểm tra đơn vị mới thành lập, đơn vị yếu, gặp nhiều khó khăn; kết hợp giữa kiểm tra và hướng dẫn nghiệp vụ, tháo gỡ khó khăn. Duy trì tốt chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Hội Sinh viên cấp trên.

Đối với 12 tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài, tiếp tục thực hiện hiệu quả hướng dẫn số 87 HD/TWHSV ngày 13/12/2016 về một số vấn đề tổ chức và hoạt động của Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài. Tăng cường công tác thông tin, báo cáo tới Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam (báo cáo quý, báo cáo 6 tháng đầu năm học, báo cáo tổng kết năm học và các báo cáo chuyên đề).

Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tích cực đẩy mạnh chương trình cho sinh viên tham gia bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, dịch bệnh. Cụ thể là tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao kiến thức, kỹ năng tổ chức hoạt động tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cho hội viên, sinh viên. Cùng với đó là thành lập đội hình tham gia tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân địa phương thay đổi hành vi, thói quen, tập quán sinh hoạt gây hại đối với môi trường.
Theo Báo Giáo dục và Thời đại


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chat Zalo
Chat Facebook
0899.519.666
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây