Đáp án đề thi môn Lý tốt nghiệp THPT năm 2021 - Tất cả các mã đề

Thứ năm - 08/07/2021 02:56
Đáp án đề thi môn Lý tốt nghiệp THPT năm 2021 - Tất cả các mã đề

Chi tiết đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Vật Lý bao gồm tất cả các mã đề: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224.

Đáp án đề thi môn Lý tốt nghiệp THPT năm 2021 - Tất cả các mã đề
 

MÔN VẬT LÝ -  HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT 2021

Thực hiện: Ban chuyên môn Tuyensinh247.com

 

Mã đề: 201 - Tuyensinh247.com
1. D 2. A 3. C 4. B 5. C 6. D 7. B 8. B 9. B 10. C
11. C 12. C 13. D 14. D 15. B 16. B 17. A 18.C  19. A 20. C
21. B 22. D 23. C 24. A 25. A 26. A 27. B 28. A 29. D 30. D
31. B 32. D 33.D   34. D   35. A  36. D  37.  A 38. D 39. C  40. C
 
Mã đề: 202 - Tuyensinh247.com
1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10. 
11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20. 
21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30. 
31.  32.    33.   34.    35.   36.   37.   38.   39.    40.  
 
Mã đề: 203 - Tuyensinh247.com
1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10. 
11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20. 
21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30. 
31.  32.    33.   34.    35.   36.   37.   38.   39.    40.  
 
Mã đề: 204 - Tuyensinh247.com
1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10. 
11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20. 
21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30. 
31.  32.    33.   34.    35.   36.   37.   38.   39.    40.  
 
Mã đề: 205 - Tuyensinh247.com
1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10. 
11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20. 
21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30. 
31.  32.    33.   34.    35.   36.   37.   38.   39.    40.  
 
Mã đề: 206 - Tuyensinh247.com
1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10. 
11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20. 
21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30. 
31.  32.    33.   34.    35.   36.   37.   38.   39.    40. 

 
Mã đề: 207 - Tuyensinh247.com
1. B 2.D  3. D 4. D 5. A 6. A 7. A 8. D 9. A 10. D
11. C 12. B 13. C 14. A 15. B 16. C 17. D 18.C  19. B 20. D
21. A 22. A 23. D 24. B 25. B 26. C 27. A 28. C 29. C 30. B
31.  32. A   33.  D 34. A 35. C  36.  A 37. C  38.   39.    40.  
 
Mã đề: 208 - Tuyensinh247.com
1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10. 
11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20. 
21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30. 
31.  32.    33.   34.    35.   36.   37.   38.   39.    40.  
 
Mã đề: 209 - Tuyensinh247.com
1.A  2. D 3. B 4. C 5. B 6. A 7.A  8. D 9. C 10. D
11. B 12. D 13. D 14.D  15. C 16. B 17. A 18. B 19. C 20. B
21. D 22. D 23. A 24. B 25. B 26. D 27. D 28. D 29. A 30. A
31. B 32.A    33. D  34. D   35.  D 36.   37.   38. A  39.C    40. B 
 
Mã đề: 210 - Tuyensinh247.com
1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10. 
11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20. 
21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30. 
31.  32.    33.   34.    35.   36.   37.   38.   39.    40.  
 
Mã đề: 211 - Tuyensinh247.com
1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10. 
11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20. 
21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30. 
31.  32.    33.   34.    35.   36.   37.   38.   39.    40.  
 
Mã đề: 212 - Tuyensinh247.com
1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10. 
11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20. 
21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30. 
31.  32.    33.   34.    35.   36.   37.   38.   39.    40.  
 
Mã đề: 213 - Tuyensinh247.com
1. C 2. A 3. B 4. D 5. A 6. B 7. B 8. A 9. A 10. B
11. D 12. C 13.D  14.A  15. D 16. A 17. C 18. A 19. D 20. A
21. C 22. B 23. C 24. A 25. D 26. B 27. B 28. B 29. C 30. D
31.  32.    33.   34.    35.   36.   37.   38.   39.    40.  
 
Mã đề: 214 - Tuyensinh247.com
1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10. 
11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20. 
21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30. 
31.  32.    33.   34.    35.   36.   37.   38.   39.    40.  
 
Mã đề: 215 - Tuyensinh247.com
1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10. 
11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20. 
21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30. 
31.  32.    33.   34.    35.   36.   37.   38.   39.    40.  
 
Mã đề: 216 - Tuyensinh247.com
1. D 2. C 3. B 4.B  5. C 6. C 7. A 8. A 9. A 10. 
11. B 12.D  13. B 14. D 15.  16. B 17.B  18. A 19. A 20. D
21. D 22. A 23. D 24. D 25. B 26. D 27. B 28. A 29. A 30. A
31.  32.    33.   34.    35.   36.   37.   38.   39.    40.  
 
Mã đề: 217 - Tuyensinh247.com
1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10. 
11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20. 
21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30. 
31.  32.    33.   34.    35.   36.   37.   38.   39.    40.  
 
Mã đề: 218 - Tuyensinh247.com
1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10. 
11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20. 
21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30. 
31.  32.    33.   34.    35.   36.   37.   38.   39.    40.  
 
Mã đề: 219 - Tuyensinh247.com
1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10. 
11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20. 
21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30. 
31.  32.    33.   34.    35.   36.   37.   38.   39.    40.  
 
Mã đề: 220 - Tuyensinh247.com
1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10. 
11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20. 
21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30. 
31.  32.    33.   34.    35.   36.   37.   38.   39.    40.  
 
Mã đề: 221 - Tuyensinh247.com
1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10. 
11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20. 
21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30. 
31.  32.    33.   34.    35.   36.   37.   38.   39.    40.  
 
Mã đề: 222 - Tuyensinh247.com
1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10. 
11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20. 
21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30. 
31.  32.    33.   34.    35.   36.   37.   38.   39.    40.  
 
Mã đề: 223 - Tuyensinh247.com
1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10. 
11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20. 
21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30. 
31.  32.    33.   34.    35.   36.   37.   38.   39.    40.  
 
Mã đề: 224 - Tuyensinh247.com
1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10. 
11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20. 
21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30. 
31.  32.    33.   34.    35.   36.   37.   38.   39.    40.  

Tác giả bài viết: Phòng Tuyển sinh - Truyền thông

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chat Zalo
Chat Facebook
0899.519.666
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây