THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN 2021

Thứ hai - 29/03/2021 11:40
Trường học viện báo chí và tuyên truyền tuyển sinh hệ cao học, văn bằng 2, đào tạo ngắn hạn năm 2021
THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN  2021

  BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ
Y-DƯỢC VIỆT NAM
Số:…./TBTS-YDC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày …. tháng …. năm 2021
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2021
 
Căn cứ công văn số 787-CV/HVBCTT-ĐT ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Học viện báo chí và tuyên truyền về việc đồng ý liên kết với trường Cao đẳng Công nghệ Y - Dược Việt Nam mở các lớp đào tạo thạc sĩ, đại học, các chương trình bồi dưỡng thuộc lĩnh vực Học viện có chức năng, nhiệm vụ.
Căn cứ kế hoạch tuyển sinh năm 2021, Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam thông báo tuyển sinh các lớp đào tạo, các chương trình bồi dưỡng của Học viện Báo chí và tuyên truyền như sau:
I.Trình độ thạc sĩ
1. Ngành tuyển sinh:
- Tên ngành: Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước
- Mã ngành: 8310202
2. Hình thức và thời gian đào tạo
- Hình thức đào tạo: Chính quy không tập trung
- Thời gian đào tạo: 2 năm
3. Điều kiện tuyển sinh
Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ phải đáp ứng các điều kiện sau:
- Điều kiện về văn bằng:
+ Có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ.
+ Có bằng tốt nghiệp Đại học ngành đúng nhưng khác chuyên ngành, ngành gần hoặc ngành khác với ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ và có giấy chứng nhận hoàn thành các môn học bổ sung kiến thức do Học viện Báo chí và Tuyên truyền cấp.
+ Có bằng tốt nghiệp Đại học, Thạc sĩ nước ngoài phù hợp với ngành dự tuyển (phải có xác nhận của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo).
- Điều kiện về thâm niên công tác:
+ Người có bằng tốt nghiệp Đại học ngành đúng, ngành phù hợp: Được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp Đại học nếu xếp loại tốt nghiệp từ Khá trở lên. Trường hợp bằng tốt nghiệp xếp loại khác, phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng ký dự thi kể từ ngày có quyết định tiếp nhận công tác đến ngày nộp hồ sơ dự thi.
+ Người có bằng tốt nghiệp Đại học ngành gần: Phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng ký dự thi kể từ ngày có quyết định tiếp nhận công tác đến ngày nộp hồ sơ dự thi.
+ Người có bằng tốt nghiệp Đại học ngành khác với ngành đăng ký dự thi: Phải có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng ký dự thi kể từ ngày có quyết định tiếp nhận công tác đến ngày nộp hồ sơ dự thi. Trường hợp đặc biệt do Hội đồng tuyển sinh quyết định.
- Điều kiện về sức khỏe: Đủ sức khỏe học tập và công tác (có giấy chứng nhận sức khỏe của bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên).
- Điều kiện về hồ sơ: Nộp đầy đủ hồ sơ theo mẫu và đúng thời hạn quy định.
5. Môn thi tuyển sinh
a) Người dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ phải dự thi các môn sau:
- Môn chủ chốt: Triết học Mác – Lênin
- Môn chuyên ngành: Lý luận về Xây dựng Đảng
b, Môn Ngoại ngữ:
- Miễn thi môn Ngoại ngữ đối với thí sinh thuộc một trong các trường hợp sau:
+ Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;
+ Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường Đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;
+ Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài;
+ Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ từ bậc 3/6 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, do các đơn vị cấp chứng chỉ được quy định dưới đây:
TT Ngoại ngữ Chứng chỉ đạt yêu cầu tối thiểu Đơn vị cấp chứng chỉ
1 Tiếng Anh IELTS 4.5 - British Council (BC)
- International Development Program (IDP)
TOIEC 450 - British Council (BC)
- Educational Testing Service (ETS)
- International Development Program (IDP)
- IIG
Carmbridge exam PET
BEC Preliminary
BULATS 40
CEFR -B1
-Bậc 3/6
Các cơ sở đào tạo được Bộ Giáo dục và đào tạo cho phép
2 Tiếng Nga TRKI Cấp độ 1 Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội (Centre International d’Etudes Pedagogiques – CIEP)
3 Tiếng Pháp - DELF
-TCF niveau
- B1
- Cấp độ 3
Trung tâm nghiên cứu Sư phạm quốc tế ( The Russian centre of science and culture in Hanoi
4 Tiếng Trung Quốc HSK Cấp độ 3 -Văn phòng Hán ngữ đối ngoại Trung Quốc (Han Ban)
- Ủy ban khảo thí trình độ Hán ngữ quốc gia ( The National Committee for the test of Proficiency in Chinese)
5 Tiếng Đức -ZD B1 Ủy ban giáo dục phổ thông Đức tại nước ngoài (ZfA)
6 Tiếng Nhật JLPT Cấp độ N4 Quỹ giao lưu quốc tế Nhật Bản (Japan Foundation)
Trong trường hợp cần thiết, giám đốc Học viện sẽ thẩm định chứng chỉ hoặc thành lập Hội động kiểm tra năng lực ngoại ngữ của các thí sinh đã có chứng chỉ. Kết quả kiểm tra sẽ được sử dụng làm kết quả chính thức để xét miễn thi đầu vào, đầu ra về ngoại ngữ tại Học viện hoặc hủy kết quả thi, xét đầu vào nếu phát hiện các sai phạm.
-Thí sinh không thuộc diện miễn thi môn ngoại ngữ phải tham dự kỳ kiểm tra trình độ ngoại ngữ môn tiếng Anh. Đề thi môn tiếng Anh trình độ A2 ( bỏ phần thi nghe hiểu và thi nói) theo dạng thức đề B1 theo khung tham chiếu Châu Âu áp dụng cho đào tạo trình độ thạc sĩ.
6. Đối tượng và chính sách ưu tiên
a. Đối tượng ưu tiên:
- Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là khu vực 1 trong quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;
- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;
- Con liệt sĩ;
- Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động;
- Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy định là khu vực 1 trong quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành;
- Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hóa học.
b, Chính sách ưu tiên:
-Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng vào kết quả thi mười điểm cho môn Ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ theo quy định và cộng một điểm (thang điểm 10) cho môn chủ chốt ngành/chuyên ngành;
- Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên của một đối tượng ưu tiên.
Lưu ý: Các giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên, chứng chỉ ngoại ngữ để xét miễn thi phải nộp cùng với hồ sơ đăng ký dự thi và trong thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi.
7. Hồ sơ dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ gồm có:
1. Phiếu đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ 02 bản (theo mẫu);
2. Công văn cử đi thi của cơ quan quản lý (nếu là công chức, viên chức);
3. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu);
4. Bản sao công chứng bằng đại học và bảng điểm (Bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm do nước ngoài cấp phải có bản dịch kèm theo);
5. Bản sao công chứng các giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có);
6. Các giấy tờ xác nhận thâm niên nghề nghiệp (bắt buộc với các đối tượng ngành gần, ngành phù hợp và ngành khác);
7. 01 giấy chứng nhận sức khỏe của bệnh viện đa khoa;
8. 02 ảnh 3 × 4 cho vào phong bì ghi rõ họ tên;
9. 02 phong bì ghi rõ họ tên, địa chỉ liên hệ của thí sinh (địa chỉ trên phong bì thư phải ghi rõ ràng, đầy đủ thông tin người nhận chuyển theo đường bưu điện và số điện thoại bàn và di dộng để liên hệ).
II. Trình độ đại học, hệ vừa học vừa làm
  1. Chỉ tiêu tuyển sinh:
 
STT Ngành, chuyên ngành Chỉ tiêu
1 Ngành xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước 50
2 Ngành báo chí:
+ Chuyên ngành báo in;
+ Chuyên ngành Phát thanh-Truyền hình.
80
3 Ngành Chính trị học:
+ Chuyên ngành Chính trị phát triển;
+ Chuyên ngành Quản lý xã hội
50
2. Đối tượng và môn thi tuyển sinh:
- Người đã có một bằng tốt nghiệp đại học.
- Ngoài ra, đối tượng được đề nghị cấp giấy xác nhận tương đương trình độ Cao cấp Lý luận chính trị hoặc học chương trình hoàn thiện kiến thức để cấp bằng Cao cấp lý luận chính trị:
+ Người học là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, khi đi học đang giữ chức vụ là trưởng, phó phòng và tương đương của các bộ, ban ngành, đoàn thể, đảng ủy trực thuộc Trung ương; trưởng phòng và tương đương của các sở ban, ngành, đoàn thể tỉnh, thành phố; cấp ủy viên cấp huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và tương đương; trưởng phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và tương đương; cán bộ được quy hoạch vào các chức danh nêu trên; được cấp ủy có thẩm quyền cử đi học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền: sau khi tốt nghiệp, sẽ được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cấp Giấy xác nhận tương đương trình độ cao cấp lý luận chính trị. Đối tượng này nếu có nguyện vọng và được cấp ủy có thẩm quyền cử đi học chương trình hoàn chỉnh cao cấp lý luận chính trị trong thời gian 4 tháng tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ được cấp bằng Cao cấp lý luận chính trị.
+ Người học khi đi học không thuộc đối tượng nêu trên, sau khi tốt nghiệp nếu đủ điều kiện học cao cấp lý luận chính trị, được cấp ủy có thẩm quyền cử đi học chương trình hoàn chỉnh cao cấp lý luận chính trị trong thời gian 4 tháng tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ được cấp bằng Cao cấp lý luận chính trị.
3. Phương thức tuyển sinh:
- Xét tuyển (miễn thi): Đối với những thí sinh đã tốt nghiệp đại học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
- Thi tuyển môn Triết học Mác - Lênin và môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin đối với những đối tượng còn lại.
4. Hồ sơ tuyển sinh:
Mỗi thí sinh chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm:
- Phiếu tuyển sinh (theo mẫu);
- Đơn xin học (theo mẫu);
- 02 Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp đại học thứ nhất kèm bảng điểm.
Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học do cơ sở nước ngoài cấp phải có văn bản xác nhận văn bằng do Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp.
- Công văn hoặc giấy giới thiệu của cơ quan cử cán bộ đi dự thi (nếu có);
- Bản sao công chứng giấy khai sinh;
- 02 ảnh cỡ 3x4 mới chụp trong vòng 6 tháng (ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh mặt sau ảnh).
- 02 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ liên hệ của thí sinh.
III. Chương trình bồi dưỡng
STT Chương trình đào tạo, bồi dưỡng Đối tượng Thời gian đào tạo
1 Biên tập và Quản lý Xuất bản Lãnh đạo, quản lý và người làm việc trong các cơ quan Báo chí, Nhà xuất bản và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, bao gồm:
- Báo, Tạp chí, Bản tin, Đài Phát thanh và Truyền hình; Nhà xuất bản; Hội Nhà báo, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh/thành phố;
- Ban Tuyên giáo các quận/huyện và các tỉnh/thành phố;
- Đài phát thanh các quận/huyện và các tỉnh/thành phố;
- Báo Điện tử/Cổng thông tin điện tử/Trang thông tin điện tử tổng hợp/Bản tin điện tử;
- Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực báo chí – truyền thông;
- Các cơ quan, cá nhân có nhu cầu theo học.
2 tháng
2 Lãnh đạo, Quản lý Nhà nước về Báo chí và Xuất bản Người làm công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành công việc chuyên môn trong các cơ quan Báo chí, Xuất bản và các cơ quan truyền thông, gồm:
- Báo, Tạp chí, Bản tin, Đài Phát thanh và Truyền hình; Nhà xuất bản; Hội Nhà báo, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh/thành phố;
- Ban Tuyên giáo các quận/huyện và các tỉnh/thành phố;
- Đài Truyền thanh các quận/huyện và các thành phố trực thuộc tỉnh;
- Báo Điện tử/Cổng thông tin điện tử/Trang thông tin điện tử tổng hợp/Bản tin điện tử;
- Các cơ quan, cá nhân có nhu cầu theo học.
1 tháng
3 Nghiệp vụ Báo chí – Truyền thông và quản lý Trang tin điện tử - Người làm việc trong các cơ quan báo chí và truyền thông;
- Các cơ quan, cá nhân có nhu cầu theo học.
2 tháng
- Địa điểm đào tạo: Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam
- Địa chỉ: số 116 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại: 0588145555
 
  HIỆU TRƯỞNGThS. Nguyễn Văn Tuấn

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Chat Zalo
Chat Facebook
0899.519.666
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây